Ghana Gold (Lemon, Sage, & Vanilla)
Ghana Gold (Lemon, Sage, & Vanilla)
Ghana Gold (Lemon, Sage, & Vanilla)

Ghana Gold (Lemon, Sage, & Vanilla)

Regular price $9.99
Notes of Tart Lemons, Fresh Sage, & Creamy Vanilla